Showing all 6 results

Trầm hương đốt

“Linh khí của trời đất…” 

Trầm hương đốt là loại trầm hương được làm từ gỗ trầm hương. Các sản phẩm của trầm hương đốt là Bột trầm hương, Trầm hương que, Trầm hương nụ, hương trầm…. Trầm hương đốt mang lại những giá trị tinh thần khiến bạn không ngờ tới…

Trầm hương đốt

Trầm hương bột TB05

Trầm hương đốt

Trầm hương nhang TN01

66,000

Trầm hương đốt

Trầm hương nụ TN03

460,000

Trầm hương đốt

Trầm hương que TQ04

480,000

Trầm hương đốt

Trầm hương vòng TV02

480,000