Gỗ trầm hương

Showing all 6 results

Gỗ trầm hương

“Kết nối tự nhiên” 

Gỗ trầm hương hết sức đặc biệt do tạo hóa tạo nên, trầm hương chỉ xuất hiện trên thân cây Dó Bầu. Không một loại cây nào có khả năng tự chữa trị tổn thương và tiết ra chất dầu để tạo nên loại gỗ thơm như Trầm hương.

 

Gỗ trầm hương

Bút trầm hương

1,500,000

Gỗ trầm hương

Trầm hương cảnh TC003

1,500,000

Gỗ trầm hương

Trầm hương cảnh TC004

8,600,000

Gỗ trầm hương

Trầm hương cảnh TC005

8,900,000